Prostorni plan Istarske županije


GRAFIČKI DIO*

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA/POVRŠINA (kartografski prikaz)
        1.      Prostori za razvoj i uređenje

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI (kartografski prikazi)
     2.1.      Promet
     2.2.      Poštanska mreža i elektroničke komunikacije
     2.2.1.   Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na samostojećim antenskim stupovima

2.3. Vodnogospodarski sustav i obrada, skladištenje i odlaganje otpada (kartografski prikazi)
     2.3.1.   Vodoopskrba
     2.3.2.   Odvodnja otpadnih voda i sustav gospodarenja otpadom
     2.3.3.   Korištenje voda (navodnjavanje) i uređenje vodotoka i drugih voda
     2.4.      Energetika

3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (kartografski prikazi)

3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja
     3.1.1     Zaštićena područja prirode
     3.1.2.    Ekološka mreža (NEM) Natura 2000
     3.1.3.    Zaštita kulturne baštine
3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju
     3.2.1.    Krajobraz
     3.2.2.    Vode i more
     3.2.3.    Tlo

3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
     3.3.     Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

GRAFIČKI PRILOZI - KARTOGRAMI

     A.         Teritorijalni ustroj i administrativna sjedišta
     A.1.      Sustav središnjih naselja i razvojnih središta
     B.         Karta nulte geološke potencijalnosti mineralnih sirovina
     B.1.      Karta ograničene geološke potencijalnosti mineralnih sirovina (ograničenja 500 m)
     B.2.      Karta ograničene geološke potencijalnosti mineralnih sirovina (ograničenja 200 m)
     C.         Karta staništa Istarske županije
* Grafički prikazi i kartogrami izrađeni su u PDF-u iz originalnog cad dokumenta (u mjerilu 1:100.000).