O nama

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Istarske županije - (nadalje: Zavod) osnovana je za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za županiju.

Do donošenja Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07), koji je stupio na snagu 1. listopada 2007. godine, poslove prostornog uređenja u Istarskoj županiji  obavljao je Zavod za prostorno uređenje ustrojen kao upravno tijelo Istarske županije.

Županijska skupština Istarske županije donijela je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07), na sjednici dana 19. veljače  2008. godine Odluku o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, a Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu broj Tt-09/479-2, od 23. ožujka 2009. godine, izvršen je upis u registar ustanova (MBS 130027411 i OIB 46917415846).

(Račun: IBAN: HR4523400091110730899 Privredna banka Zagreb d.d. )

Akti Zavoda

Tijela Zavoda

Tijela Zavoda su Upravno vijeće i Ravnateljica.

 • Ravnateljica Zavoda je Vedrana Perić, dipl.ing.arh.
 • Članovi Upravnog vijeća Zavoda su:
  • Josip Zidarić, predsjednik,
  • Tatiana Cerin, član
  • Slavko Fornažar, član,
  • Ingrid Bulian, član,
  • Ivan Beletić Tatić, član.

Djelatnost Zavoda je:

 • izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
 • izrada izvješća o stanju u prostoru Istarske županije,
 • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru svojih ovlasti,
 • priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
 • pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
 • druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda,
 • izrada i prostornog plana uređenja grada i općine, urbanističkog plana uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili Župan,
 • izrada i provedba međunarodnih projekata financiranih iz fonodova Europske unije
 • izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju