Selektivno prikupljanje korisnog otpada iz komunalnog otpada

U proceduri definiranja prioriteta Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine okolišna problematika nije ušla u prioritete ciljanih skupina, fokus grupa niti je podržana u sklopu web ankete. Uzimajući u obzir činjenicu da okoliš ima značajan utjecaj na čovjekovo zdravlje, na inicijativu Tima za Plan za zdravlje, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ uključio je i u ovo plansko razdoblju okolišnu problematiku kao jedan od prioriteta.

Obzirom na uvjete koje je RH potpisala u Ugovoru o pristupanju EU u domeni gospodarenja otpadom kao i obveze koje proizlaze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom i pod zakonskim provedbenim aktima te EU direktivama, a uzimajući u obzir postojeći status gospodarenja komunalnim otpadom na području Istarske županije, multidisciplinarna radna grupa sastavljena od stručnjaka iz različitih institucija i udruga (Akademska zajednica, UO za održivi razvoj IŽ, UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, ZZJZIŽ, IŽ, isporučitelj usluge/KTD, Dječji vrtić Pula, Zelena Istra, JLS) utvrdila je da je u ovom planskom razdoblju potrebno pristupiti unapređenju sustava selektivnog prikupljanja korisnog otpada iz komunalnog otpada.

Zbog navedenog je za ovo plansko razdoblje, od okolišne problematike, odabran prioritet u domeni unapređenja sustava odvojenog prikupljanja korisnog otpada iz komunalnog otpada.
U cilju što kvalitetnijeg definiranja glavnog i specifičnih ciljeva multidisciplinarna radna grupa je, kroz SWOT analizu, utvrdila strateški cilj koji glasi:

Osigurati kvalitetnu infrastrukturu i ostale pretpostavke nužne za ostvarenje nacionalnog cilja po količinama odvojeno prikupljenog i obrađenog korisnog otpada iz komunalnog otpada do 2020. godine.

Strateški cilj se planira realizirati kroz tri specifična cilja koji podržavaju hijerarhiju gospodarenja otpadom a to je: prevencija nastanka otpada, optimizacija postojećih i planiranih sustava sakupljanja korisnog otpada iz kućanstava na području Istarske županije te definiranje jedinstvene komunikacijske strategije prema građanima i ostalim sudionicima u gospodarenju otpadom (stručnim tijelima i odgovornim osobama isporučitelja usluga, jedinica lokalnih samouprava, privatnim subjektima u sustavu i sl.)  na području Istarske županije.

Prevencija stvaranja otpada predstavlja prvi korak u dostizanju cilja stvaranja što manjeg postotka korisnog otpada u odloženom otpadu. Iako je to obveza koja se u pokreće sa nacionalne razine značajnu ulogu imaju i regionalna i lokalna samouprava. Naime, lokalna samouprava najbolje poznaje strukturu gospodarenja komunalnim otpadom na svom području, potrebe svojih građana, njihove navike te ih može, putem raznih oblika komunikacijskog pristupa, senzibilizirati, educirati i pokrenuti da svojim vlastitim učešćem doprinesu rasterećenju sustava zbrinjavanja nastalog otpada.

Na području županije je sustav zbrinjavanja ostatnog komunalnog otpada (otpad koji ostaje  nakon primarne reciklaže) optimiziran integralno sa ključnom građevinom za njegovu obradu u županijskom centru za gospodarenje otpadom "Kaštijun" (ŽCGO Kaštijun). Sustav odvojenog prikupljanja korisnih dijelova otpada iz komunalnog otpada ili sustav primarne reciklaže je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave (gradovi/općine) koji se realizira putem isporučitelja usluge (komunalca). Takav pristup je opravdan iz razloga što je nemoguće "preslikati" ili "nametnuti" neki tuđi sustav na svom području jer se u obzir moraju uzeti specifičnosti lokalne zajednice (razlike u vrstama i količini otpada u urbanim i ruralnim područjima, motiviranost i spremnost građana za uključivanje u pojedine sustave odvojenog sakupljanja - plastične vrećice ili kante, tri ili šest vrsta odvojeno sakupljanih otpada i sl.).
 
Da bi se na području Istarske županije postigli nacionalni ciljevi odvojeno prikupljenog i obrađenog korisnog otpada iz komunalnog otpada koji su definirani Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. - 2022. potrebno je stvoriti jednoznačan, prepoznatljiv obrazac komunikacije s građanima za cijelo područje, što je u skladu sa nacionalnim zakonom u domeni gospodarenja otpadom ka i ulogom Istarske županije kao jedinice regionalne samouprave.