Razvoj Istre kao zdrave županije

Planiranje za zdravlje građana Istarske županije se od samih početaka odvijalo usporedo sa razvojem unapređenja zdravlja na nacionalnoj razini i u mnogočemu se u više navrata uzdiglo iznad standarda Republike Hrvatske.

Na temelju edukacija brojnih profesionalaca, političara i aktivista civilnog društva iz cijele županije, te njihovog timskog rada na strateškom planiranju županijske javnozdravstvene politike, nastao je 2005. godine Plan za zdravlje građana Istarske županije kao prvi dokument takve vrste izrađen u Republici Hrvatskoj.

Konsenzusom struke, politike i građana izabrano je pet županijskih javnozdravstvenih prioriteta, a ciljevi i načini njihova rješavanja zasnivaju se na iskustvima dobre prakse, optimalnom korištenju vlastitih resursa i realokaciji financijskih sredstava.

Stručna supervizija i podrška Planu osigurana je putem Hrvatske mreže zdravih gradova i Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, a u njegovu implementaciju uključuju se sustavi zdravstva i socijalne skrbi u užem smislu kao i druge, sa zdravljem povezane djelatnosti te civilni sektor, ukazujući na nužnost međusektorske suradnje.

Implementatori Plana su, zahvaljujući svom inovativnom i požrtvovnom radu, od 2005. do 2010. godine dobili brojna nacionalna i međunarodna priznanja i nagrade za svoje djelovanje. Od tada do danas Operativni planovi aktivnosti, kao i Izvješća o njihovoj realizaciji se donose na godišnjoj razini. 

Krajem 2016. godine donošen je novi dugoročniji Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2017. do 2020. godine, koji uključuje sveobuhvatnije planiranje u skladu s novim zakonskim obvezama i pravima županija.

Plan za zdravlje - dokumenti