Savjet za zdravlje Istarske županije

Županijska skupština Istarske županije je 21. veljače 2011. godine na temelju članka 43. i 62. Statuta Istarske županije i članka 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) imenovala članove Savjeta za zdravlje Istarske županije. 

Savjet za zdravlje Istarske županije kao samostalno savjetodavno tijelo stručnjaka iz područja zdravstvene zaštite te predstavnika interesnih skupina u skrbi za zdravlje daje mišljenje na prijedlog plana zdravstvene zaštite za područje Istarske županije; predlaže mjere za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u Istarskoj županiji; sudjeluje u planiranju i evaluaciji zdravstvene zaštite na području Istarske županije; te usmjerava zdravstvenu politiku i planira zdravstvenu zaštitu u cilju osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovnika Istarske županije.

Prijedlozi i preporuke Savjeta za zdravlje Istarske županije koriste se za kreiranje strateških dokumenata županijske zdravstvene politike i ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite za koje je nadležna i zainteresirana Istarska županija.

Savjet za zdravlje Istarske županije u realizaciji svog djelokruga rada usko surađuje s Županijskim timom zaduženim za provedbu Plana za zdravlje građana Istarske županije.

Članovi Savjeta za zdravlje Istarske županije (2021.-2024.)

Sandra Ćakić Kuhar
Fabrizio Vižintin
Roberta Medica
Marin Petrinović
Boris Kopić
Daniela Fabris Vitković
Anita Križan
Romanita Rojnić
Ante Ivančić /Manuel Runić
Irena Hrstić
Aleksandar Stojanović
Ivanka Živković
Marinko Rade
Gordana Antić / Tatjana Čemerikić


Članovi Savjeta za zdravlje Istarske županije (2011.-2013.)

Viviana Benussi
Mr.sc. Nino Basanić
Eda Klapčić
Ivica Mikulčić
Mr. sc. Valter Flego
Emil Daus
Marino Derossi
Krešimir Šarić
Mr. sc. Loredana Labinac Peteh
Slobodan Kapor
Prim. mr. Lems Jerin
Ljubomira Radolović
Katica Andrišić
Borivoj Čukac
Ante Ivančić

 


Članovi Savjeta za zdravlje Istarske županije (2014.-2016.)

 

Miodrag Čerina
Lino Kuharić
Siniša Žulić
Emil Daus
Marino Derossi
Ingrid Živić
Loredana Labinac Peteh
Slobodan Kapor
Ante Ivančić
Irena Hrstić
Aleksandar Stojanović
Ivanka Živković
Marinko Rade
Ksenija Družetić Božić

 


Članovi Savjeta za zdravlje Istarske županije (2017.-2020.)

 

Sandra Ćakić Kuhar
Siniša Žulić
Emil Daus
Marino Derossi
Ingrid Živić
Loredana Labinac Peteh
Anita Križan
Romanita Rojnić
Ante Ivančić
Irena Hrstić
Aleksandar Stojanović
Ivanka Živković
Marinko Rade
Srđan Jerković

Link na zapisnike sa sjednica Savjeta