Mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji

Na temelju dosadašnjih pozitivnih iskustava i postignuća u provedbi prethodnog Plana za zdravlje u okviru dvaju prioriteta: Podrška obitelji i Mentalno zdravlje djece i mladih, kao i na temelju rezultata SWOT analize u čijoj provedbi su sudjelovali brojni stručnjaci iz navedenih područja, briga o djeci, mladima i obiteljima i nadalje ostaje u fokusu pažnje kroz novi Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 2017-2020.
U očuvanju mentalnog zdravlja od izuzetne važnosti jest sve ono što smo doživljavali ili čemu smo aktualno izloženi unutar vlastitih obitelji. Naše suvremene obitelji prolaze kroz brojne izazove i trebaju podršku zajednice, posebno na planu brige o najmlađima. Programi za podršku roditeljstvu značajan su doprinos roditeljima i imaju značajan zaštitni učinak kada je u pitanju čitav niz neprihvatljivih ponašanja i poremećaja, kao što su od različiti oblici ovisnosti i nasilja.
Kako su za dobar odgoj i odrastanje najvažnije godine ranog djetinjstva, u narednom planskom razdoblju nastojat će se kroz mrežu predškolskih ustanova u IŽ, obuhvatiti što veći broj roditelja djece predškolskog uzrasta kvalitetnim, evaluiranim i znanstveno utemeljenim programima za osnaživanje roditeljskih kompetencija.
Imajući u vidu da je u Istarskoj županiji već godinama vrlo nepovoljna stopa razvoda, što ima za posljedicu povećan broj jednoroditeljskih obitelji, kao i obitelji koje trebaju stručnu podršku, potrebno je održati dostupnost usluga savjetovanja, kroz podršku postojećim i otvaranje novih savjetovališta. U ovom području je prioritetno postavljanje standarda za rad savjetovališta u IŽ, utvrđivanje smjernica za sufinanciranje i stručna podrška kroz evaluaciju i superviziju.
Provođenje učinkovitih školskih programa prevencije korištenja sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja učenika zakonska je obveza svih škola u RH. Stoga je jačanje kapaciteta škola za planiranje i provedbu školskih preventivnih programa jedna od važnijih zadaća sustava obrazovanja i javnoga zdravstva.

U narednom razdoblju provest će se istraživanje u svim osnovnim i srednjim školama Istarske županije. Obuhvatit će se reprezentativni uzorak učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola te svih srednjoškolaca u Istarskoj županiji. Prikupljeni podaci pružat će informacije o zastupljenosti rizičnih oblika ponašanja i mentalnom zdravlju učenika u pojedinim školama, te će poslužiti školama kao vrijedna informacija o tome koliko su njihovi učenici izloženi rizičnim čimbenicima i imaju li poteškoća vezanih uz psihološko, emocionalno i socijalno funkcioniranje. Također, rezultati istraživanja ukazat će na probleme prema kojima je potrebno usmjeriti školske preventivne programe.
Voditelji preventivnih programa osnovnih škola bit će upoznati s metodologijom koja uključuje elemente strateškog planiranja i izrade strukturiranog izvješća, te će im biti pružana podrška u izradi ciljanih školskih preventivnih programa čije su polazište valjani rezultati istraživanja.