Koordinacija razvoja i pružanja socijalnih usluga u zajednici

Tijekom prethodnih planskih razdoblja (2005-2010; 2011-2013 i 2013-2016), u sklopu županijskih prioriteta "socio-zdravstvena zaštita starijih osoba" i "unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom" proveden je veći broj aktivnosti i projekata koji su dali konkretne rezultate u smislu povećanja broja i poboljšanja kvalitete socijalnih usluga (izgradnja novih domova; početak rada poludnevnih ili cjelodnevnih boravaka; širenje usluge pomoći u kući; povećanje broja organizacija civilnog društva koje se bave različitim oblicima socijalne podrške i dr.).  No, obzirom na aktualne demografske trendove i gospodarske mogućnosti društva te kompleksnost problema s kojima se suočavaju osobe i obitelji u nepovoljnom položaju a koje je posljedica starije životne dobi ili invaliditeta, u području razvoja i organizacije pružanja socijalnih usluga ostalo je još mnogo izazova i prostora za poboljšanja, posebno u izvan-institucijskom dijelu odnosno u zajednici u kojoj ti ljudi žive. Socijalne usluge najčešće se provode projektno (bez dugoročnog jamstva održivosti); način uključivanja korisnika (kome se treba obratiti? tko odlučuje o pravu na uslugu?), opseg, kvaliteta i cijena usluge su neujednačeni; neki od novouvedenih (lokalno ograničenih) modela skrbi potencijalno su pogodni za širenje na veći teritorij/obuhvat korisnika ili dopunu sadržaja. Međutim, potrebno je, prije toga analizirati njihove karakteristike i procijeniti učinkovitost; te postaviti standarde, utvrditi kriterije i nadležnost kako bi se sustav učinio pravednijim, pouzdanijim i funkcionalnijim, te stručno i financijski održivim. Ključni dionici koji odobravaju prava na usluge (jedinice lokalne samouprave), provode projekte ili pružaju usluge (ustanove i udruge), kao i sami korisnici (predstavnici osoba s invaliditetom i starijih osoba) izrazito su naglasili potrebu i spremnost za bolju međusobnu suradnju i koordinaciju rada.

Sukladno navedenom, u Planu za zdravlje i socijalno blagostanje 2017. do 2020. godine postavljen je opći cilj rada na ovom županijskom prioritetu s popisom indikativnih aktivnosti, pokazateljima ishoda, odgovornim nositeljem i očekivanim su-nositeljima aktivnosti, te izvorima financiranja.

U planskom razdoblju od 2017. do 2020. godine u ovom prioritetu posebnu pažnju ćemo usmjeriti na koordinaciju socijalnih usluga u Istarskoj županiji a ključni cilj koji želimo ostvariti je postupak ostvarivanja socijalnih usluga pomoći u kući i dnevnog boravka za starije osobe i osobe s invaliditetom usuglasiti s ključnim dionicima i regulirati temeljnim normativnim aktima, pri čemu ćemo se voditi načelima transparentnosti, dostupnosti i financijske održivosti, a sve radi poboljšanih ishoda za korisnike usluga.

Za više informacija pogledajte Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije.