Zaštita zraka

Zrak je dio okoliša od općeg dobra, koji ima osobitu važnost u RH što se očituje kroz uspostavljen dobar zakonodavni okvir na nacionalnoj razini te uspostavljenoj infrastrukturi bilo za praćenje kakvoće zraka (imisija) kroz državnu i lokalnu mrežu te mrežu posebnih mjerenja bilo za praćenje emisija štetnih tvari u zrak iz stacionarnih i difuznih izvora onečišćenja (emisije).

Danas zakonski okvir u domeni zaštite i unapređenja kakvoće zraka na području RH čini Zakon o zaštiti zraka (NN br. 130/11) i podzakonski akti čime su osigurani uvjeti prijenosa CAFE Direktive (Clean Air For Europe) (2008/50/EC).

Istarska županija ubraja se među područja RH s najdužom tradicijom u sustavnom praćenju kvalitete zraka. Mjerenja su započeta 1982. godine u najvećoj urbanoj sredini, na području grada Pule, a zatim su mjerne postaje postavljene i u drugim sredinama, posebno na lokalitetima opterećenim emisijama iz industrijskih postrojenja. Mjerenja su se u početku provodila putem mjernih postaja s ručnim posluživanjem da bi Grad Pula 1997. godine na području Fižele postavio prvu automatsku mjernu postaju u IŽ i RH. Od tada broj automatskih mjernih postaja raste pa su se tako u županijsku mrežu uključile i četiri automatske postaje oko TE Plomin i jedna u naselju Koromačno na području Općine Raša, a 2009. godine i dvije mjerne postaje za praćenje kakvoće zraka na lokalitetu pod utjecajem emisija iz tvornice Rockwool Adriatic d.o.o. iz Potpićna.

Danas je na području Istarske županije ukupno 46 mjernih postaja od čega su 22 mjerne postaje unutar lokalne mreže (14 mjernih postaja s ručnim posluživanjem i 8 automatskih mjernih postaja), a 24 mjerne postaje sa ručnim posluživanjem predstavljaju mjerne postaje posebne namjene.

U skladu s propisima o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti, te Zakonu o zaštiti zraka, rezultati mjerenja u lokalnoj mreži objavljuju se na službenim Internet stranicama IŽ i to u vidu godišnjih izvješća, te na službenim Internet stranicama Zavoda za javno zdravstvo IŽ na kojima se on-line prikazuju rezultati mjerenja u realnom vremenu za kontinuirana mjerenja onečišćujućih tvari u zraku na automatskim mjernim postajama.

U proceduri definiranja prioriteta za plansko razdoblje 2013.- 2016. Plana za zdravlje okolišna problematika se nije našla u prioritetima ciljanih skupina, fokus grupa, web ankete i nije odabrana na konsenzus konferenciji. Ipak, zbog učestalih prosvjeda  građana sa područja labinštine, posebno od perioda puštanja u pogon tvornice kamene vune, na inicijativu Tima za Plan za zdravlje, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ uključio je "Zaštitu zraka" među prioritete po kojima će se raditi u navedenom periodu.

Slijedom navedenoga, multidisciplinarna radna skupina je definirala egzaktno problem u prioritetu "Zaštita zraka" koji glasi: Informacije o kvaliteti zraka su, sukladno zakonskom propisu, prezentirane javnosti previše stručno i dostupne su isključivo informatički pismenim osobama, što za posljedicu ima nekvalitetnu informiranost javnosti i nepovjerenje u rezultate mjerenja.

Navedeni problem je veoma značajan u cjelovitom sustavu zaštite i unapređenja kakvoće zraka jer sav trud oko uspostave praćenja kakvoće zraka (imisija), praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora kao i provedba posebnih mjerenja uz značajne onečišćivače koji emitiraju štetne tvari u zrak nije dovoljan ukoliko podaci nisu razumljivi i lako dostupni javnosti.

Stoga je svakako imperativ da se u sklopu aktivnosti po prioritetu ZAŠTITA ZRAKA, uz aktivnosti koje se kontinuirano provode, razrade potrebe javnosti po pitanju kvalitetne informiranosti u cilju uspostave dobre komunikacije i postizanja povjerenje između javnosti i stručnih institucija koje provode mjerenja i javnih službi koje ta mjerenja objavljuju.

Po prioritetu je zacrtan i strateški cilj koji glasi: Uspostaviti i održati prvu kategoriju kvalitete zraka na području Istarska županije, te podignuti kvalitetu informiranja javnosti i pridobivanje povjerenja u rezultate mjerenja, struku i institucije koje su nadležne za kakvoću zraka na nacionalnoj, regionalnoj (područnoj) i lokalnoj razini.

Više u Planu za zdravlje