Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom

Osobe s invaliditetom su one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama  mogu sprječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima (definicija propisana Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom UN).
Istraživanjem potreba provedenim tijekom 2012. i 2013. godine na području Istarske županije, uz sudjelovanje predstavnika struke, politike, uprave i civilnog društva, identificirani su čimbenici koji direktno utječu na kvalitetu života osoba s invaliditetom: nedovoljna razvijenost izvan institucijskih socijalnih usluga; neprilagođeni uvjeti u okolišu koji otežavaju mobilnost i komunikaciju osobama s invaliditetom; nezaposlenost odnosno nepovoljan odnos zaposlenih u odnosu na ukupan broj osoba s invaliditetom.
Osobe s invaliditetom imaju kompleksne potrebe te je za njihovo zadovoljavanje nužna suradnja i koordinacija brojnih institucija i sustava (zdravstvenoga, mirovinskoga, obrazovnoga, komunalnoga sustava te sustava lokalne samouprave, zapošljavanja, socijalne skrbi i drugih). Župan Istarske županije svojom Odlukom od 29. studenog 2013. godine imenovao je Povjerenstvo za osobe s invaliditetom na području Istarske županije koje će svojim radom poticati i koordinirati aktivnosti na promicanju prava osoba s invaliditetom te pružati pomoć pri provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom od 2007. do 2015. godine.
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije će u 2014. godini pružati podršku ustanovama socijalne skrbi u procesu deinstitucionalizacije i pripremi korisnika za samostalan život; u suradnji s organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalne samouprave razvijati usluge podrške u zajednici; poticati programe podrške i zapošljavanja osoba s invaliditetom, podržavati projekte smanjivanja barijera u komunikaciji te nastaviti s radom na uklanjanju arhitektonskih barijera. 
 

Više u Planu za zdravlje