Unaprjeđenje kvalitete usluga rane intervencije kod djece s neurorizicima i razvojnim teškoćama (dob od 0-7 godina)

Neurorizična djeca su ona djeca koja su imala različite komplikacije tijekom trudnoće majke, pri porodu ili neposredno poslije poroda. To su djeca čiji je nezreli mozak tijekom trudnoće, poroda ili u novorođenačko doba bio izložen djelovanju štetnih čimbenika. U neurorazvoju djeteta procjenjuje se ponašanje, raspoloženje, vid, sluh, govor, pokretljivost tijela, mišićna napetost, usmjeravanje i zadržavanje pažnje. Ukoliko se otkriju predznaci poremećaja razvoja odgovarajućim medicinskim postupcima može se spriječiti daljnji razvoj poremećaja, bolesti ili oštećenja.

Djeca s teškoćama u razvoju su ona koja zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća trebaju dodatnu podršku za učenje i razvoj, kako bi ostvarila najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost. (Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine 157/13).

Usluge rane intervencije:
"Svi oblici poticanja usmjereni prema djeci i savjetovanja usmjerena prema roditeljima koji se primjenjuju kao izravne i neposredne posljedice nekog utvrđenog razvojnog uvjeta. Rana intervencija uključuje dijete kao i njegove roditelje, obitelj i širu mrežu...'' (Europska mreža za ranu intervenciju (EURLYAID)
"Stručna poticajna pomoć djeci i stručna i savjetodavna pomoć njihovim roditeljima kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoća. (Zakon o socijalnoj skrbi, NN 157/13)

Rano djetinjstvo (od 0 do 7 godina) je najkritičnije razdoblje u životu djeteta jer je iznimno važno za stjecanje ranog iskustva i razvoja mozga u cijelosti. Važnost ranog uključivanja djeteta u tretman se naglašava zbog većeg plasticiteta dječjeg mozga u tom razdoblju, a time i sposobnosti kompenziranja strukturnih i funkcionalnih oštećenja. Stoga s procesom rane intervencije treba početi rano kako bi se dijete što ranije uključilo u proces rehabilitacije te kako bi se započeo rad s roditeljima i pružanje podrške. Rana intervencija sve je šire prepoznata kao znanstveno-stručno i društveno opravdana djelatnost koja kod djece rane dobi prevenira nastanak dodatnih teškoća i daje odgovarajuću podršku, kako djetetu, tako i njegovoj obitelji. Rana intervencija je socijalno i financijski opravdana obzirom da ima pozitivan utjecaj na razvoj djece i njihovo uključivanje u zajednicu. Ranim intervencijama smanjuju se javni troškovi lokalne zajednice u budućnosti obzirom da rani interventni programi u konačnici imaju pozitivan učinak na djetetov razvoj i uključivanje u socijalnu zajednicu a time značajno manje financijske reperkusije za državnu i lokalnu zajednicu u budućnosti.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb će u 2014. godini raditi na održavanju postojećih usluga rane intervencije u Istarskoj županiji te poboljšanju uvjeta za pružanje tih usluga, usmjeriti će se na osnaživanje i povezivanje stručnog kadra (zdravstvo, socijalna skrb, odgoj i obrazovanje), podržavati organizacije civilnog društva koje provode direktan rad sa djecom i njihovima obiteljima te osnažuju profesionalne kompetencije stručnjaka te odrediti ključne aktivnosti za provedbu s obiteljima djece s rizicima u Istarskoj županiji.

Više u Planu za zdravlje