Prevencija kardiovaskularnih bolesti

Prevencija kardiovaskularnih bolesti (KVB) je bila jedan od pet javnozdravstvenih prioriteta od 2005. do 2012. godine. Tijekom tih 7 godina rada na prioritetu Županijski tim za zdravlje je prepoznao sporadičan, ali kvalitetan rad u prevenciji KVB od strane različitih zdravstvenih ustanova; nevladinih organizacija; jedinica lokalne samouprave; pojedinih mjesnih odbora, odgojno-obrazovnih ustanova i sportsko-rekreativnih društava. Budući da su kardio-vaskularne bolesti multi-uzročna skupina bolesti i u njihovoj podlozi leže brojni rizični čimbenici; a sam pojam KVB pokriva široko područje i mnogo zasebnih entiteta logično je da su i nositelji različitih projekata na području prevencije KVB bili tako različiti subjekti. No, bez obzira na dosadašnje pružanje širokog dijapazona različitih aktivnosti i programa kojima se vršila prevencija KVB (primarna, sekundarna i tercijarna) te su bolesti još uvijek vodeći uzrok smrti i hospitalizacija u našoj županiji. Zbog toga je prevencija KVB na konsenzus konferenciji 2012. godine ponovno izabrana kao županijski prioritet za slijedeće četverogodišnje razdoblje. Shvaćeno je da postoji velika potreba stvaranja modela prevencije KVB uz jače međusobno povezivanje svih dosadašnjih pružatelja preventivnih usluga na području KVB, te potreba podizanja dosadašnjeg rada na jednu višu razinu gdje će biti izvršena institucionalizacija prepoznatih stručnih programa i omogućena njihova ekonomičnost i puno šira dostupnost, te dodatna edukacija zdravstvenih djelatnika koji se bave prevencijom KVB. U želji da se omogući zadovoljavanje tih potreba Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ je kao vodeći partner u ime IŽ 2011. godine prijavio projekt LOVE YOUR HEART na EU natječaj prekogranične suradnje u partnerstvu s Istarskim domovima zdravlja (IDZ), Općom bolnicom Pula, 3 talijanska i jednim albanskim partnerom. Projekt LOVE YOUR HEART je prošao natječaj i njegova je trogodišnja implementacija započela u listopadu 2012. godine.

Osim implementacija projekta LOVE YOUR HEART, u sklopu ovog prioriteta nastavlja se daljnje podržavanje projekata - modela dobre prakse odabranih temeljem javnog poziva koji se bave edukacijom o kardiovaskularnim rizičnim čimbenicima, preventivnim programima i programima ranog otkrivanja rizičnih čimbenika.

Više u Planu za zdravlje

Projekt LOVE YOUR HEART