Uvid u spis

Napomena:

Na ovoj web stranici Istarske županije objavljuju se aktualni Pozivi za uvid u spis predmeta, samo za predmete temeljem članka 116. Zakona o gradnji (''Narodne novine'' br. 153/13).

Građevinska dozvola - Milan Slatinšek, Sl-000000 Ravne na Koroškem, Brdinje 18A - građevina stambene namjene, 4. skupine na postojećoj građevnoj k.č. br. 1839/7, k.o. Rakalj (Rakalj)

Građevinska dozvola - Milan Slatinšek, Sl-000000 Ravne na Koroškem, Brdinje 18A - građevina stambene namjene, 4. skupine na postojećoj građevnoj k.č. br. 1839/7, k.o. Rakalj (Rakalj)

Objavljeno: 15.05.2023. do 24.05.2023. KLASA: UP/I-361-03/17-01/000118 URBROJ: 2163-18-07/5-23-0032 Bale, 15.05.2023. Preuzmite poziv u pdf formatu:

  • 1

Prikazani rezultati 1-1 od ukupno 1