Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte malih vrijednosti u 2024. godini

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 6/24), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), župan Istarske županije, na prijedlog Upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade, dana 18. lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava za projekte malih vrijednosti u 2024. godini

Preuzmite Odluku u pdf formatu: