Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2024. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18, 10/20, 6/21 i 20/22-pročišćeni tekst), članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/2017 i 19/17), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 37/21), te Odluke Župana Istarske županije Klasa:402-03/24-01/2, Urbroj:2163-22/7-24-2 od 14. veljače 2024. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA
UDRUGA KOJE DOPRINOSE RAZVOJU GOSPODARSTVA NA PODRUČJU

ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
(Javni natječaj - PDF)

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA: