Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Adresa: Pula, Flanatička 29 
Tel: 052/352-155
Faks: 052/352-154
e-mail: zdr.soc.skrb(AT)istra-istria.hr

Pročelnica: Sonja Grozić-Živolić
Pomoćnica pročelnice: Davorka Maras-Tkačuk
Viša savjetnica za zdravstvo: Roberta Katačić
Viša stručna suradnica za socijalnu skrb: Marša Camlić Klarić
Viša stručna suradnica za financije: Tanja Banković Medančić
Viša stručna suradnica za pravne poslove: Silvia Škopac
Viša referentica: Marina Hukić
Referentica za administrativne i upravne poslove: Jelena Jurak

Djelokrug poslova Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb prati stanje i predlaže mjere radi osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva te organiziranja i ostvarivanja zdravstvene zaštite na području Istarske županije. U tom smislu UO osigurava popunjavanje mreže javne zdravstvene službe, koordinira rad svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju zdravstvenu djelatnost, poduzima prethodne radnje za davanje koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe, izrađuje i predlaže razvojne strategije -  plan zdravstvene zaštite kao i  jednogodišnje i trogodišnje planove promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti. Osim toga, UO osigurava sredstva za provođenje javnozdravstvene djelatnosti te provođenje mjera zdravstvene ekologije, organizira rad mrtvozorničke službe, obavlja poslove i zadatke u svezi s osnivačkim pravima nad zdravstvenim ustanovama te predlaže mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama. UO također pravovremeno upozorava Župana i Skupštinu o nepravilnostima i nezakonitostima, a sve u svrhu osposobljavanja ustanova za obavljanje funkcija za koje su osnovane.

U području socijalne skrbi Upravni odjel sudjeluje u ustrojavanju, usklađivanju i unapređivanju djelatnosti socijalne skrbi, osigurava sredstva za obavljanje djelatnosti kao i za podmirenje troškova ogrjeva, propisuje evidenciju i objedinjava izvješća o drugim pravima iz socijalne skrbi koja svojim aktima  propisuju jedinice lokalne samouprave, obavlja poslove vezane za osnivačka prava nad domovima za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač Istarska županija. Izdaje odobrenja za osnivanje domova za starije i nemoćne osobe u Mreži domova socijalne skrbi, provodi upravni postupak i donosi rješenje kojim se utvrđuju da su ispunjeni uvjeti glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, zdravstveni i ekološki uvjeti, te da su opći akti doma u skladu s Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima,  te obavlja druge poslove sukladno zakonu, odlukama Skupštine i Župana.

Uz to, UO osigurava javnost rada i participaciju civilnog sektora u procesima planiranja, organiziranja i evaluacije oblika zdravstvene i socijalne skrbi. Prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguravanju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.