Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto di sanità  pubblica della Regione Istriana

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije (ZZJZIŽ) je zdravstvena ustanova za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području svoje županije. Ima organiziranu epidemiologiju, mikrobiologiju, javno zdravstvo, zdravstvenu ekologiju, školsku medicinu, zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti.
U sklopu javnozdravstvene djelatnosti ZZJZIŽ obavlja slijedeće poslove:
-          provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te fakultetima na svom području,
-          prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje,
-          prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva uključujući bolesti ovisnosti, na razini Istarske županije za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
-          na zahtjev župana prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području,
-          kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području Istarske županije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija,
-          provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite,
-          analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti,
-          surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika,
-          nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Istarske županije,
-          obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za Istarsku županiju,
-          prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje Istarske županije,
-          sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
-          prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (morske vode, sedimenta, zraka, otpada, buke) i hrane na zdravstveno stanje stanovništva Istarske županije,
-          sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti uključujući bolesti ovisnosti,
-          obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području Istarske županije,
-          djelatnost praćenja kvalitete zraka,
-          djelatnost praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.
 
 
Više o Zavodu