Javni pozivi za prijavu projekata

Radi pronalaženja partnera u realizaciji ciljeva postavljenih Planom za zdravlje Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb od 2002. godine objavljuje godišnji poziv za prijavu projekata. Javnim se pozivom stječu mogućnosti multidisciplinarnog i intersektorskog djelovanja na definirane probleme u zajednici, kao i novi partneri za provedbu konkretnih intervencija i to iz zdravstvenih, socijalnih i odgojno-obrazovnih ustanova; nevladinih organizacija; jedinica lokalne samouprave; trgovačkih društava.

Poziv se objavljuje svake godine u kolovozu u dnevnom listu i na web stranici Istarske županije. Na njega se mogu prijaviti sve pravne osobe sa sjedištem na području Istarske županije. Kako bi se doprinijelo realizaciji ciljeva iz Plana za zdravlje potencijalni predlagatelji se u samom tekstu poziva informiraju da će se financijska potpora osiguravati prije svega za javnozdravstvene probleme sukladno Planu za zdravlje Istarske županije, navode se nazivi pet prioriteta i smjernice u skladu sa strateškim odrednicama Plana. Na prijedlog posebno oformljenih komisija odabiru se za sufinanciranje intervencije koje adresiraju definirane prioritete i potrebe zajednice.

Više o dosadašnjem radu