Gianfrancu i Ardenu Stancichu, od Silvia, Kopar, Cesta na Markovec 63, suvlasnicima k.č. br. 1353, z.k. ul. 238, k.o. Poreč, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Roberto Erman, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj trgovačko društvo Odvodnja Poreč d.o.o., za djelatnost javne odvodnje sa sjedištem u Poreču, Mlinska 1, OIB: 67294322519, zastupano po direktoru Milanu Lakoviću, dipl.ing., u upravnom postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine označenih kao k.č.br. 1353 u etažnoj knjizi k.o. Poreč te k.č.br. 1356, 1358, 1367, 1368, sve k.o. Poreč, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba u Poreču – Parenzo, a prije pokretanja postupka nepotpunog izvlaštenja radi građenja građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) 2.b. skupine – kanalizacijska mreža naselja Saladinka, na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne Novine“, br. 47/09) donosi:

Z A K LJ U Č A K

Preuzmite Zaključak u pdf formatu: