Poziva se osoba nepoznatog prebivališta i boravišta: Enrika (Zita) Pulin, rođ. Velenik, Italija, Via molino a vapor 6, vlasnica k.č. br. 1496/1, k.o. Žbandaj, da se javi ovom upravnom tijelu ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj trgovačko društvo Istarski vodovod d.o.o., OIB: 13269963589, sa sjedištem u Buzetu, Sv. Ivan 8, zastupano po članu uprave Mladenu Nežiću, u upravnom postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnini označene kao k.č.br.1496/1, k.o. Žbandaj, upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba u Poreču – Parenzo, a prije pokretanja postupka nepotpunog izvlaštenja radi građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodovodna mreža naselja Veleniki, na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne Novine“, br. 47/09) donosi:

Z A K LJ U Č A K

Preuzmite Zaključak u pdf formatu: