Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika iz postupka osiguranja dokaza, k.o. Vabriga i k.o. Tar

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj trgovačko društvo HEP d.d., Zagreb, Grada Vukovara 37, zastupano po direktoru ELEKTROISTRE PULA, mr.sc. Zvonku Lioviću, dipl.oec. u HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., u upravnom postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine u k.o. Vabriga i k.o. Tar upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba u Poreču – Parenzo, a prije pokretanja postupka nepotpunog izvlaštenja radi zahvata u prostoru: izgradnja i održavanje elektroenergetskog objekta „KB 20 Kv za Stancija Valeta, TS 20/0, 04 Kv Stancija Valeta i NN raspet iz TS Stancija Valeta“, na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne Novine“, br. 47/09) donosi:

Z A K LJ U Č A K

Preuzmite Zaključak u pdf formatu: