Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika iz postupka osiguranja dokaza, k.o. Nova Vas i k.o. Poreč

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj trgovačko društvo Istarski vodovod d.o.o., za proizvodnju i distribuciju vode, OIB: 13269963589, sa sjedištem u Buzetu, Sv. Ivan 8, zastupano po članu uprave Mladenu Nežiću, u upravnom postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine označenih kao k.č.br. 39/5, 79/6, 42/5, sve k.o. Nova Vas i k.č.br. 1552, k.o. Poreč upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba u Poreču – Parenzo, a prije pokretanja postupka nepotpunog izvlaštenja radi zahvata u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava vodovodna mreža Vodopija sjeveroistok u Poreču, 2. skupine, na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne Novine“, br. 47/09) donosi:

Z A K LJ U Č A K

Preuzmite zaključak u pdf formatu: